Soups


Triple Mushroom Soup
(Frozen)

$7.95 ($8.51 w/ GST)


Tomato Bisque
(Frozen)

$6.95 ($7.44 w/ GST)


Chunky Potato Bisque
(Frozen)

$7.95 ($8.51 w/ GST)


Beef Goulash
(Frozen)

$8.95 ($9.58 w/ GST)


Minestrone Soup
(Frozen)

$6.95 ($7.44 w/ GST)


Seafood Chowder
(Frozen)

$8.95 ($9.58 w/ GST)


Roasted Pumpkin Bisque
(Frozen)

$6.95 ($7.44 w/ GST)


Prawn Bisque
(Frozen)

$7.95 ($8.51 w/ GST)


Classic Asian Stew
(Frozen)

$7.95 ($8.51 w/ GST)


Hot and Sour Soup
(Frozen)

$7.95 ($8.51 w/ GST)


Fish Maw Soup
(Frozen)

$7.95 ($8.51 w/ GST)


Western Meals


Mac and Cheese
(Frozen)

$8.95 ($9.58 w/ GST)


Potato Au Gratin
(Frozen)

$8.95 ($9.58 w/ GST)


Seafood Baked Rice
(Frozen)

$8.95 ($9.58 w/ GST)


Beef Lasagne
(Frozen)

$8.95 ($9.58 w/ GST)


Asian Meals


Nonya Laksa
(Frozen)

$4.50 ($4.82 w/ GST)


Coming Soon
Nonya Mee Siam
(Frozen)

$3.95 ($4.23 w/ GST)